BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN - GIẤY PHOTOCOPY GIÁ RẺ NHẤT HÔM NAY

 

 

 

 

STT    

        TÊN GIẤY IN ĐVT    500RAM 300 RAM 200 RAM 100RAM
1 GiẤY SUPEREME 70 A3 RAM 125,000 126,000 127,000 130,000
2 GiẤY SUPEREME 70 A4 RAM 62,000 62,500 63,000 63,000
3  GiẤY SUPEREME 70 A5 RAM 32,000 32,500 33,000 33,000
4 GiẤY SUPEREME 80 A3 RAM 138,000 139,000 140,000 142,000
5 GiẤY SUPEREME 80 A4 RAM 70,000 71,000 72,000 73,000
6 GiẤY SUPEREME 80 A5 RAM 35,500 36,000 37,000 39,000
7 GiẤY IDEAL   70 A3 RAM 128,000 129,000 130,000 131,000
8 GiẤY IDEAL   70 A4 RAM 63,500 64,000 64,500 65,000
9 GiẤY IDEAL   70 A5 RAM 32,000 33,000 34,000 35,000
10 GiẤY IDEAL   80 A3 RAM 142,000 143,000 144,000 148,000
11 GiẤY IDEAL 80 A4 RAM 73,000 73,500 74,000 75,000
12 GiẤY IDEAL 80 A5 RAM 37,000 37,500 38,000 38,000
13 GIẤY COPY EXCELLENT 70 A4 RAM 57,500 58,000 59,000 60,000
14 GiẤY PAPER ONE 70 A3 RAM 122,000 124,000 123,000 126,000
15 GiẤY PAPER ONE 70 A4 RAM 60,500 61,000 62,000 64,000
16 GiẤY PAPER ONE 70 A5 RAM 31,000 32,000 33,000 34,000
17 GiẤY PAPER ONE 80 A3 RAM 148,000 149,000 150,000 152,000
18 GiẤY PAPER ONE 80 A4 RAM 74,000 74,500 75,000 76,000
19 GiẤY PAPER ONE 80 A5 RAM 37,500 38,000 38,500 39,000
20 GiẤY PAPER ONE 100 A4 RAM 104,000 105,000 106,000 110,000
21 GiẤY DOUBLE 70 A4 (500 TỜ) RAM 64,000 64,500 65,000 66,000
22 GiẤY DOUBLE 70 A4 (500 TỜ) RAM 129,000 131,000 132,000 134,000
23 GiẤY DOUBLE 80 A3 (500 TỜ) RAM 155,000 156,000 157,000 158,000
24 GiẤY DOUBLE 80 A4 (500 TỜ) RAM 76,500 77,000 77,500 78,000
25 GiẤY DOUBLE 80 A5 (500 TỜ) RAM 39,000 40,000 40,500 41,000
26 GiẤY DOUBLE 80 A4 (550 TỜ) RAM 76,500 77,000 77,500 78,000
27 GiẤY IK PLUS 80 A4 RAM 71,000 71,500 72,000 73,000
28 GiẤY IK PLUS 80 A3 RAM 143,000 144,000 145,000 148,000
29 GiẤY IK PLUS 70 A4 RAM 62,500 63,000 64,000 65,000
30 GiẤY IK PLUS 70 A3 RAM 126,000 127,000 128,000 130,000
31 GiẤY IK PLUS 70 A5 RAM 32,000 32,500 33,000 34,000
32 GiẤY NATURAL 70 A4 RAM 57,000 58,000 58,500 60,000
33 GiẤY NATURAL 80 A4 RAM 69,000 70,000 71,000 72,000
34 GiẤY COPY LAZER 70 A4 RAM 60,000 61,000 62,000 63,000
35 GiẤY QUALITY 70 A4 RAM 62,000 63,000 64,000 65,000
36 GiẤY NATURAL 80 A4 RAM 70,000 71,000 72,000 73,000
37 GiẤY BÃI BẰNG VÀNG ĐL 58 A4 RAM 49,000 49,500 50,000 51,000
38 GiẤY BÃI BẰNG VÀNG ĐL 70 A5 RAM 25,000 25,500 26,000 27,000
39 GiẤY BÃI BẰNG TRẮNG ĐL 68 (ND70) RAM 49,000 49,500 50,000 51,000
40 GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 72 A4 RAM 55,000 56,000 57,000 58,000
41 GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 72 A5 RAM 28,000 28,500 29,000 30,000
42 GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 82 A4 RAM 61,000 62,000 63,000 64,000
43 GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 82 A5 RAM 32,000 32,500 33,000 34,000
44 GiẤY SANG HÀ/EXCEL ĐL 82 A3 RAM 126,000 127,000 128,000 130,000
45 BÌA THÁI A4 (T, XD,XL,H,V) RAM 26,500 27,000 27,500 28,000
46 GiẤY FOR MÀU 70 A4 (XD,XL,V,H) RAM 61,000 62,000 63,000 64,000
47 GiẤY FOR MÀU 82 A4 (XD,XL,V,H) RAM 71,000 72,000 73,000 74,000